Skip to main content

De weg naar Espelo 1936

Geschreven door: Henk Sepers

Op 20 juni 1936 wordt de weg van Okkenbroek naar Espelo in gebruik genomen. Mevrouw Verheij knip het lint door waarna het gezelschap naar het jeugdgebouw de A.R.K. gaat voor een versnapering. 

Johanna Berendina (Hannie) Stoevenbelt – Bouwhuis (* 26 juli 1921 - † 17 december 2013) tovert op 8 november 2013, een paar weken voor haar overlijden, vol overgave het Deventer Dagblad van maandag 22 juni 1936 te voorschijn. In deze krant staat een uitvoerig verslag van de officiële opening. "Deze mag je houden voor het archief van Okkenbroek van Oudsher", zegt ze met een glimlach. 

De letterlijke tekst uit deze krant:

Krant 1936 inzet met H. Bouwhuis

Okkenbroek, de mooie buurtschap op de grens van Diepenveen en Raalte, waar thans de geuren der dennen zich vermengen met die van het gemaaide gras, heeft een nieuwen weg gekregen, welke het isolement in de richting Holten en Heeten opheft. Eigenlijk is het geen nieuwe weg, die Zaterdag officieel werd geopend en overgedragen aan de gemeente Raalte, doch een bestaande zandweg, welke echter is herschapen in een prachtigen straatweg met aan beide zijden een voetpad. Over een lengte van ruim 1100 meter is de laatste schakel gelegd van Okkenbroek naar Espelo, in de groote verbinding naar Holten. De schakel, waarop zoo lang was gewacht en waaraan steeds grooter behoefte werd gevoeld. De voorzitter der Vereeniging Gemeenschappelijk Belang Okkenbroek e.o., de heer B. J. Niemeijer, vertelde daarvan met een fijnen humor. Er was thans immers reden om prettig gestemd te wezen en zijn betoog verried dan ook een groote voldoening, toen hij de moeilijkheden memoreerde, die door de bewoners dezer streek overwonnen moesten worden om het beoogde doel te bereiken. De weg ligt namelijk onder de gemeente Raalte en daar was men om financieele redenen niet bereid tot verharding over te gaan. Tenslotte wendde men zich tot den commissaris der Koningin, die adviseerde tot het laten maken eener begrooting en tenslotte kwam het zoo ver, dat belanghebbenden gedurende vijf jaren een bijdrage schonken, waarmede zij een groot bewijs leverden van hun gemeenschapszin, maar tevens van de noodzakelijkheid om aan hun verlangens tegemoet te komen. En zoo gebeurde het, dat ir. Verhey zijn steun gaf voor medewerking van het Rijkswerkfonds, dat de gemeente Raalte de aarden baan verzorgde en dat Diepenveen zelfs financieelen bijstand verleende, waarna het werk onder toezicht van de Nederlandsche Heide Maatschappij uitgevoerd kon worden.

Thans heerschte er vreugde te Okkenbroek, welke tot uiting kwam in een eenigszins feestelijke bijeenkomst aan de grens van de gemeenten Diepenveen en Raalte, bij het begin van den nieuwen weg, waar vroolijk wapperende vlaggen stonden en bloemversieringen waren aangebracht. Tal van genoodigden vereenigden zich hier om de bestuurderen der Vereniging Gemeenschappelijk Belang Okkenbroek e.o. Daar waren de burgemeester en secretaris van Diepenveen, de heeren Arriëns en De Vries, de loco-burgemeester van Raalte, de heer D. H. Durenkamp, Raadsleden en wethouders dezer beide gemeenten, bestuursleden der Vereenigingen voor Vreemdelingenverkeer te Holten en Diepenveen, der vereeniging Plaatselijk Belang te Lettele, dokter Mulders uit Bathmen, consul van den A.N.W.B., de opzichter der Ned. Heide Maatschanpij, de heer Elsma en de gemeente-opzichters van Diepenveen en Raalte.

Zelfs ir. Verhey was met zijn echtgenoote uit Utrecht overgekomen om de opening van den weg bij te wonen. De heer Niemeijer wees er na de verwelkoming der gasten op, dat de weg vroeger terecht een muizenval werd genoemd. Heel veel auto’s bleven in den modder steken, zoodat de boeren met hun paarden te hulp moesten komen. Maar nu is men te Okkenbroek dankbaar gestemd, vooral jegens ir. Verhey, die de bewoners zoo zeer ter wille is geweest, jegens het gemeentebestuur van Diepenveen, de Ned.Heide Maatschappij en allen, die tot de totstandkoming van de verharding het hunne bijdroegen.
Een woord van bijzondere waardeering richtte spr. ook tot ds. Visser, den eere-voorzitter, die zich zoo heeft beijverd en verder tot den oud-wethouder van Holten, den heer Kolkman, die al vroeger het mogelijke deed om Okkenbroek te helpen door zijn initiatief voor verbetering van den weg in Espelo. Spr. droeg den weg daarna over aan Raalte en zeide, dat Okkenbroek deze gemeente dankbaar zal wezen voor de verdere verzorging van dit troetelkind. De heer Durenkamp dankte namens de gemeente Raalte voor de vriendelijke woorden en voor het „cadeau”. Deze weg verlost de buurtschap uit haar isolement en dit is van groot belang. Spr. hoopte, dat eens een regelrechte verbinding gemaakt kan worden van Okkenbroek naar Heeten en verklaarde vervolgens den weg voor geopend.

Op dit moment trad mevr. Verhey naar voren om het rood-wit-blauwe lint door te knippen, dat als tijdelijke afsluiting had gediend, terwijl de heer Verhey er zijn voldoening over uitsprak, dat hier een nuttig werk is verricht en een reëel belang gediend. Spr. feliciteerde de buurtschap met deze nieuwe verbinding. Een dochtertje van den heer J. v. Santen, penningmeester der plaatselijke vereeniging, offreerde de echtgenoote van ds. Visser een ruiker. Daarna sprak de heer Kenemans namens de V.V.V. te Holten. Spr. zeide, dat het een dag van blijdschap is, nu de laatste schakel gelegd is in de wegen, die het reisgenot zooveel verhoogen. Het particulier initiatief heeft hier weer iets moois tot stand gebracht en dit is zeker een felicitatie waard. Diepenveen is daarbij zeer royaal geweest door een werk te begunstigen in een andere gemeente, doch spr. hoopte, dat zij nu ook zal denken aan een weg binnen eigen grenzen, n.l. die van den Holter straatweg af naar het dorp Bathmen. De heer Kolkman, oud-wethouder van Holten, betuigde nog zijn waardeering voor den steun ondervonden voor het plan tot verbetering van den weg langs Bouwhuis, in het bijzonder jegens den gemeente-secretaris, den heer Goldstein. Na een gedeelte van den nieuwen weg te hebben bezichtingd, begaf het gezelschap zich naar het jeugdgebouw A.R.K., waar ververschingen werden aangeboden.

Toelichting inzet foto:
De 81 jarige H.Bouhuis is Hendrikus Bouwhuis, geboren op 10-10-1854 in Bathmen. Hij was gehuwd met Harmina Baltink. Hij is de vader van Hermannes Bouwhuis die op 17-06-1911 huwde met Hendrika Marsman. Hij is op 93 jarige leeftijd overleden (10 november 1947). Hij woonde in het pand Espelo 31.

Niet lang daarna volgt vanuit de gemeente Raalte en de gemeente Diepenveen een brief aan Okkenbroeks Belang over deze weg.

“Bij dezen deelen wij U beleefd mede, dat het in deze gemeente (Raalte) gelegen gedeelte van den in margine vermelden weg, na verbetering en verharding met klinkers; op 20 juni j.l. officieel voor het verkeer opengesteld, op denzelfden datum door het Bestuur deze gemeente in beheer en onderhoud werd overgenomen.” Was getekend 30 juni 1936 Burgemeester en Wethouders van Raalte. De brief is gericht aan bewoner van Huize Okkenbroek, de heer G.L. de Wetstein Pfister in zijn rol als voorzitter van Plaatselijk Belang “Okkenbroek”. De weg waar het over gaat is die van Okkenbroek naar Espelo. Ruim veertien dagen later ontvangt De Wetstein Pfister als secretaris der vereniging “Gemeenschappelijk Belang van Okkenbroek en Omgeving” een brief van B&W van Diepenveen. De gemeente laat daarin weten dat ten name van J. van Santen te Heeten (gemeente Raalte) een bedrag van fl. 900,00 beschikbaar wordt gesteld als bijdrage aan dezelfde weg.

Meer over de verharding van de wegen in Okkenbroek lezen? Klik hier!