Skip to main content

Instructie doodgraver 1928

Geschreven door Henk Sepers

Als Okkenbroek in 1928 een eigen kerkhof krijgt mag een doodgraver niet ontbreken. Door het kerkbestuur wordt in de vergadering van 23 augustus 1928 de instructie voor de doodgraver vastgesteld. De eerste doodgraver is Jan van Ens.

De instructie bevat zeven artikelen en is ondertekend door de heer J.W. Veurtjes, voorzitter, de heer J. Brinkman, secretaris en de doodgraver: J. van Ens.

Instructie doodgraver

Art 1
De doodgraver is verplicht zijn begraafplaats en ’t plantsoen er omheen in goeden staat te onderhouden, zullende daartoe op de eerste Zaterdagen van de maanden Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September en October de paden van onkruid zuiveren en opharken en vervolgens in de maanden Juni en September de heggen scheren en ’t gras maaien dat door den doodgraver mag behouden worden.

Art 2
Het begraven van lijken moet geschieden volgens de wettelijke bepalingen, de grafschotten en andere benoodigdheden moeten dadelijk na de begrafenis worden opgeborgen en ’t graf netjes worden gedicht., de doodgraver is verplicht behoorlijk in ’t zwart gekleed de begrafenis te leiden. Vervolgens moet hij, bij gevonden lijken of drenkelingen, alsmede bij te verrichten opgravingen, op verzoek van het Kerkbestuur, assistentie verlenen.

Art 3
De registers van begraven moeten door den doodgraver zorgvuldig worden bijgehouden en op het plan der begraafplaats moet aanteekening worden gehouden van de bezette graven.

Art 4
Herstellingen en werkzaamheden van buitengewonen aard worden op kosten van het Kerkbestuur uitgevoerd, zoals het snoeien van boomen, heesters, enz.

Art 5
Ten aanzien van en de wijze waarop hij zijn begraafplaats moet onderhouden is hij verplicht met den secretaris van het Kerkbestuur in overleg te treden en diens bevelen op te volgen, behoudens beroep op het voltallige Kerkbestuur.

Art 6
De doodgraver geniet een salaris gelijkstaande met de aannemingsom. Deze som wordt uitbetaald met Januari.

Art 7
Eventuele aanvrage om ontslag moet minstens een maand te voren bij het Kerkbestuur worden ingediend. Omgekeerd zal het Kerkbestuur niet binnen een maand kunnen ontslaan.

Ondertekening instructie

Reageren? Stuur een bericht naar Henk Sepers.

BRON | Henk Kerkdijk, archief PG Okkenbroek