Skip to main content

Jeugdgebouw 1934

Geschreven door: Henk Sepers

Begin jaren dertig van de vorige eeuw kreeg Okkenbroek behoefte aan een jeugdgebouw. Op 17 janauri 1934 werd jeugdgebouw Arbeid Rondom Kerk in gebruik genomen. Het nieuw gebouwde Ons Centrum nam op 27 april 1967 de rol van jeugdgebouw over. 

Deze week opening de ARK DD 19340115

De heer Nieuwenhuis richtte in de periode 1904 - 1927 in Okkenbroek de zondagschool, de jongelingenvereniging Andreas en de zangvereniging op. Voor bijeenkomsten was men aangewezen op de consistoriekamer bij de kerk. Volgens sommigen een onhoudbare situatie en zo werden er plannen gemaakt voor de bouw van een jeugdgebouw. Er werd een bouwperceel aangekocht. Een onbekende weldoener deed in augustus 1933 met een gift van fl. 500,00 een behoorlijke duid in het zakje. Op 17 januari 1934 werd het jeugdgebouw de A.R.K. (Arbeid Rondom Kerk) geopend. Een prachtig gebouw met een mooie toneelruimte met aan de zijkant kleedkamertjes, een verenigingsgebouw waar bij onderhoudswerk aan de kerk ook kerkdiensten werden gehouden. Tot 1967 zou de A.R.K. het kloppend hart van het verenigingsleven in Okkenbroek blijven. Deze foto uit de krant van 15 januari 1934 is wellicht de oudste foto van de A.R.K. en genomen slechts een paar dagen voor de opening van het jeugdgebouw. Op woensdag 21 februari van dat jaar was het jeugdgebouw het decor voor de jaarvergadering van de vereniging Gemeenschappelijk Belang Okkenbroek en Omgeving. 

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de kerk van Okkenbroek schreef Henk Kerkdijk in De Kerk van Okkenbroek 1904 -1905 het gedeelte over “Van A.R.K. naar Ons Centrum”.

Veel Okkenbroekers zullen met weemoed terugdenken aan het in 1934 geopende jeugdgebouw “De ARK”, of zelfs met een zekere vertedering. Maar dat voor ons dorp zo markante gebouw heeft niet het eeuwige leven, zeker niet in zijn hoedanigheid van verenigingsgebouw.

In 1960 werden twee voorstellen neergelegd op de vergadertafel van de kerkenraad: uitbreiding van "De ARK" met een vergaderzaaltje en kelder en de oprichting van een dorpshuis. Een royale meerderheid gaf de voorkeur aan het tweede voorstel. Vrij snel nadat de beslissing was gevallen werd een actiecomité in het leven geroepen dat de opdracht kreeg "gedurende drie jaren de benodigde gelden bijeen te brengen en de vereiste subsidies los te krijgen". In 1965 werd het actiecomité ontheven van zijn taak; het werk zat er op. Dat betekende in de praktijk dat uit de gemeente voor een bedrag van ongeveer f 19.000,— aan toezeggingen waren binnengekomen. De contouren van het nieuw te bouwen dorpshuis begonnen zich al aardig af te tekenen. Een zogenoemde bouwcommissie zou het project verder begeleiden. Een cruciale rol bleek weggelegd voor de Gemeente Diepenveen. Niet alleen doordat ze welwillend tegenover het project stond, maar ook omdat ze bereid was de gymnastiekaccommodatie (de grote zaal) te huren, ten behoeve van het gymnastiekonderwijs aan scholen in Okkenbroek en omgeving en aan de plaatselijke sportvereniging. Met betrekking tot de financiering moet zeker ook genoemd worden het aan de man proberen te brengen van niet minder dan 145 aandelen van f 100,— in een renteloze lening. Een briljante vondst, bleek achteraf. In de eerste plaats omdat vrijwel alle aandelen konden worden uitgegeven; ten tweede omdat lang niet alle aandelen hoefden te worden terugbetaald. Verscheidene aandeelhouders schonken ze na uitloting. Met het nodige kunst- en vliegwerk kwam de financiering uiteindelijk rond. Grond werd aangekocht ten westen van "De ARK” en de school. Bleef nog een lastig punt over: hoe moet het gebouw heten? De naam "Ons Huis" is genoemd, maar haalde het niet. Op voordracht van de bouwcommissie koos de kerkenraad voor "Ons Centrum" (OC).

Opening OC 1967

Op 27 april 1967 vond dan plaats waar Okkenbroek reikhalzend had naar uitgezien: de officiële opening en ingebruikneming van het onder architectuur gebouwde Jeugdgebouw. Opvallend detail: noch in de uitnodiging noch in het programma van de bijeenkomst komt de naam “Ons Centrum" voor. En -bescheidenheid siert de mens!- tot slot van het samenzijn werd de genodigden een kleine consumptie geboden. Hoe knus en gezellig het ook was in “De ARK”, dat gebouw kon natuurlijk in de verste verte niet wedijveren met het nieuwe gebouw. Wat een prachtige accommodatie! Menig dorp van dezelfde grootte als Okkenbroek zou er jaloers op worden. Geen wonder dat een bonte verzameling instellingen gebruik ging maken van de beschikbare ruimtes. Van consultatiebureau tot bibliotheek. Van Rabobanken tot Stichting Jeugdwerk. Veel te veel om allemaal op te noemen. Het oude jeugdgebouw dat 33 jaar trouwe dienst erop had zitten werd verkocht aan Henk Klijn Velderman. Op spectaculaire wijze werd De ARK in z'n geheel verplaatst naar de plek waar het in 2017 nog steeds staat, achter de woning van Henk Klijn Velderman.

Negen jaar na de ingebruikneming beginnen zich problemen af te tekenen. De kerkvoogdij vraagt zich in de vergadering van juli 1976 af: Hoe moeten we dit aanpakken? Gevreesd wordt voor een dreigend exploitatietekort als de kleuterschool uit "Ons Centrum" verdwijnt en als grote onderhoudskosten zich aandienen. Beraadslagingen volgen met het Gemeentebestuur van Diepenveen en de Provinciale Kerkvoogdijcommissie. Deze instanties verklaren zich akkoord met de oprichting van een Stichting Gemeenschapshuis "Ons Centrum". Op een gemeenteavond in maart 1978 wordt de aanwezigen om advies gevraagd. Blijkbaar kunnen de meesten zich vinden in de gekozen oplossing. Een jaar later wordt het gebouw overgedragen. Volgens de statuten van de stichting zal het bestuur bestaan uit negen personen, waarvan er twee worden aangewezen door de Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Okkenbroek. Zodat de kerk toch nog enige voeling houdt met het dorpshuis. In de loop der jaren bood Ons Centrum ook onderdak aan de bibliotheek. In 2014 onderging de buitenzijde van Ons Centrum een grondige opknapbeurt. De kleur werd aangepast, een extra ingang gemaakt en ook het terras met parkeerplaats werd onder handen genomen.

Reageren? Stuur een bericht naar Henk Sepers.

BRON | Archief CJV Andreas, De Kerk van Okkenbroek 1904-2004, familiearchief Fuchsthaller, familie Klijn Velderman, Deventer Dagblad.