Skip to main content

Zilveren jubileum kerk 1929

Geschreven door: Henk Sepers

Het zilveren jubileum van de kerk in Okkenbroek werd in 1929 op gepaste wijze gevierd. Het archief van Okkenbroek van Oudsher is uit de nalatenschap van mevrouw Hannie Stoevenbelt - Bouwhuis verrijkt met een origineel exemplaar van het Jubileumblaadje.

01 Jubileumblaadje 25 jaar kerk 1929

Ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de Ned. Herv. Gemeente "Okkenbroek" op 18 december 1929 werd een prachtig jubileumblaadje uitgegeven. In onderstaand fotoalbum de vier bladzijden van deze unieke uitgave waar mogelijk nog slechts een enkel exemplaar van bewaard is gebleven, samen met het bijbehorende inlegvel.

In het Deventer Dagblad van maandag 23 december 1929 staat een artikel over dit zilveren jubileum der Nederland Hervormde Gemeente Okkenbroek: Gisteren heeft de Ned. Herv. Gemeente “Okkenbroek” op plechtige wijze haar zilveren jubileum herdacht. De eigenlijke datum daarvan was 18 December. Op dien dag in 1904, is deze kerk in den verren Oosthoek der gemeente Diepenveen gegrondvest, toen daar alles nog bosch, heide en moeras was en de wegen er zoo slecht waren, dat men er nauwelijks komen kon. Thans is er, door de werkkracht en vlijt van velen, een welvarend dorsdeel tot stand gekomen, te midden van uitnemend bewerkbare cultuurgronden, die de bewoners in staat stellen, er goed hun brood te verdienen.
Het jubileum is gevierd met een dankdienst in het kerkgebouw, welke dienst is bijgewoond o.a.. door den burgemeester, den heer M. Kuipers, benevens door de heeren N. Immink en C.J. ten Cate uit Deventer, die steeds veel belang hebben gesteld in den groei dezer kerkelijke gemeente en door vele anderen.

In den dienst heeft de voorganger der gemeente, de heer G. Jansma, candidaat tot den H. Dienst, na voorlezing van Johannes 1, verzen 1-14 en gebed, een welkom toegeroepen aan gemeenteleden en gasten. Daarna sprak de heer J.K. Nieuwenhuis, evangelist te Edam, vroeger lange jaren werkzaam te Okkenbroek, een feestrede uit naar aanleiding van de gelezen tekstwoorden uit het Evangelie van Johannes. Spreker noemde deze woorden een getuigenis van Johannes, die in Jezus God’s heerlijk zag, welke heerlijkheid aan zijn leven richting gaf. Deze kerkelijke gemeente, zoo zeide spr., heeft nu 25 jaren ons gediend. Zij is de kerk van Jezus Christus. Daarom herdacht men dit feest, evenals Johannes in zijn getuigenis zich verheugde. Men gedenkt daarbij thans velen, die heengingen en hen, dier er nog zijn. Al deze gedachten gaan uit naar de heerlijkheid van Jezus Christus.

Hierna sprak de voorganger der gemeente, de heer G. Jansma, een predicatie uit naar aaleiding van Openbaring 22:16c. Als de morgenster opgaat, zoo zeide spr., dan wijkt de nacht, en de dag begint. De morgenster is opgegaan in het paradijs en zij is ons licht, dat gekomen is, om den dag van het Koninkrijk Gods aan te kondigen. Zij, in wier hart dit licht leven heeft gewekt, bidden: kom, heilige dag, waarvan de morgenster spreekt.

De samenkomst werd afgewisseld door den zang der gemeente en besloten met een dankgebed. Ter gelegenheid van het jubileum heeft de gemeente den heer Nieuwenhuis een tafel voor een schrijfmachine en een daarbij behoorenden stoel aangeboden. Verschillende belangstellenden hebben tevens aan de gemeente een som van totaal meer dan fl. 1.000,00 geschonken, om een luidklok in den kerktoren te doen aanbrengen.
Voor de opwekking ter herdenking van het jubileum was, onder redactie van den heer Jansma, een mooi bewerkt en overigens welverzorgd blaadje uitgegeven met een bijdrage op kunstdruk, bevattende de protretten van de heeren J.K, Nieuwenhuis, Nijkamp, Niemeijer, Vosman en Ten Velde, die veel voor de gemeente hebben gedaan. Verder vinden wij onderscheiden bijdrage. Zoo van den heer Nieuwenhuis.

Onder het hoofd “Stemmen van vrienden en gemeenteleden” schrijft de heer N. Immink (Deventer): “Op 13 Mei 1904 teekende te mijnen kantore de heer Jan Herman Anne IJssel de Schepper de akte waarbij de kerkstichting Okkenbroek in het leven werd geroepen. De oprichter verklaart in de akte, overeenkomstig den wensch zijns vaders, den heer Adam IJssel de Schepper, † Deventer 22 Februari 1890, ten behoeve van de Nederduitsch Hervormde ingezetenen van de buurtschap Okkenbroek, gemeente Diepenveen te schenken ter bouwing van een kerkgebouw en woning, twee perceelen grond. Dit is het begin geweest der nu jubileerendek er, De datums doen zien dat de Hervormden niet stilzaten. Zeven maanden later stond de kerk er. Een gelukwensch voor de gemeenteleden van Okkenbroek, een woord van hulde aan hen, die door hun ijver, hun opofferingsgezindheid en hun vertrouwen in de goede zaak, thans met voldoening op het tot stand gebrachte mogen neerzien.”
Er zijn voorts bijdragen van een kleindochter van den stichter, van mevr. Van der Flier-Kruyt, van den kerkeraad, kerkvoogdij, notabelen, de Chr. Jongelingsvereniging “Andreas”, de Chr. Knapenvereniging “Andreas”, Chr. Meisjesvereeniging “Maranatha”, en het school bestuur.

Onder het hoofd:  “Herinneringen” schrijft de heer Nieuwenhuis o.m.: “De kerk was ver en de wegen slecht, bezwaren van grooten invloed op het godsdienstig levin in Okkenbroek van vóór 25 jaar. Op een weekavond in den winter en een enkele maal op een Zondagnamiddag in den zomer kwam Ev. Dijkman (thans in Drempt) en later Ev. De Weerd (nu Klazienaveen) een z.g.n. Bijbellezing houden. Enkele gezinnen stonden daarvoor hun keuken (groote kamer) af. Velen kwamen luisteren. En verlangen kwam er naar een eigen bedehuis. Grond was er, ook eenig kapitaal, beide geschonken, jaren terug door wijlen Adam IJssel de Schepper, bezitter van in Okkenbroek gelegen landerijen. De toenmalige predikant van Colmschate, ds. H.G. v.d. Flier, begon zich met dezen uithoek zijner gemeente te bemoeien, confereerde met belanghebbende en de beheerders der fondsen, wat tot gevolg had dat een commissie werd gevormd tot stichting eener kerk. Leden der commissie waren de heeren ds. H.G. v.d. Flier, notaris N. Immink, H. Langenberg, S. van Leusen, ds. Quack en H. IJssel de Schepper. In den zomer van 1904 liet de commissie een kerk met woning zeten. De resteerende gelden werden belegd in soliede fondsen met bewaargeving bij de Ned. Bank. 18 Dec. werd het kerkje “ingewijd” door ds. v.d. Flier.

Inmiddels was opgericht de “Kerkstichting Okkenbroek”, aan welke stichting den 29 Jan. 1905, met een rede van ds. Quack, de kerk en alle eigendommen werden overgedragen. Eerste bestuursleden waren ds. H.G. v.d. Flier, D.J. Koerselman, R. Nijkamp, G.J. ten Velde en H. Wassink. Latere bestuurders waren T. ten Velde, G. Kloosterboer, J. Struik, J. Haverslag, J. Brinkman, M. Reilink, G.J. Honcoop, ds. H Roggaar, J.W. Veurtjes en G.H. Stegeman. Ingesteld werd een college van collectanten, armenverzorgers, bestaande uit G.J. Niemeijer en G. Vosman. Latere collectanten waren H.W. Oonk, L. Bronsvoort en D.J. Blankena. Koster werd M. Stegeman Sr., later M. Stegeman Jr., Johan Stegeman en M. Koopman. Organist werd het hoofd der school te Lettele, Roelofs. Later H. Wassink en M. Stegeman. Voorganger werd Ev. J.K. Nieuwenhuis, later de cand. Tot den H. Deinst G. Jansma. In 1928 werd Okkenbroek met een deel der omliggende buurtschappen tot een zelfstandige Nederl. Herv. Gemeente verklaard en eindigt dus de geschiedenis der “Kerkstichting”.
“En buiten de gemeente was ook meeleven. Wat is de kerk gesteund met raad en daad. Wijlen ds. v.d. Flier en de heer H. IJssel de Schepper. En notaris Immink en landmeter Van Leusen en mej. A. Crommelin en anderen”.

Reageren? Stuur een bericht naar Henk Sepers.