Skip to main content

Buurtmeesters 1860

Geschreven door: Henk Sepers

Door de gemeenteraad van Diepenveen werd op 2 juli 1860 een Verordening op de buurtmeesters in de gemeente Diepenveen vastgesteld. Met ingang van 1 september van dat jaar trad de verordening in werking. In elke buurschap, dus ook in Okkenbroek, werden uit haar inwoners twee buurtmeesters (tussen 24 en 60 jaar oud) benoemd.

In de verordening was onder meer het volgende geregeld: De buurtmeesters werden benoemd voor twee jaar. Jaarlijks trad in elk buurschap een van de buurtmeesters af. Degene die tot buurtmeester werd benoemd als plaatsvervanger van een vertrekkende of overleden buurtmeester, trad af op het tijdstip waarop de buurtmeester die hij verving moest aftreden.

De aftredende buurtmeesters waren de eerste zes jaar na hun aftreden niet hernoembaar. De benoemde buurtmeester was verplicht de betrekking aan te nemen. Alleen bij ernstige bezwaren konden burgemeester en wethouders de buurtmeester ontslag verlenen. De benoeming kon te allen tijde worden afgekocht door storting van zes gulden in de gemeentekas.

De buurtmeesters waren verplicht de politie te helpen met de handhaving van de openbare orde. Overtredingen moesten bij de burgemeester worden gemeld. Zij moesten er zoveel mogelijk voor zorgen dat de ingezetenen hun verplichtingen nakwamen, zoals het doen van aangiften bij verandering van woonplaats en de bouw van een nieuwe woning. Verder behoorde tot hun taken het doen van collectes, de jaarlijkse telling van het vee, behulpzaam zijn bij de regeling van inkwartieringen en alle verdere werkzaamheden die bij bijzondere verordeningen werden opgedragen. Bij het in gebreke blijven van één van deze verplichte werkzaamheden, kwam de buurtmeester dit telkens op een boete van één gulden te staan.

De heren H.J. Nijmeijer en G.J. Brekvoort viel de eer te beurt als eerste buurtmeesters voor Okkenbroek te worden aangewezen. Nijmeijer moest in 1861 en Brekvoort in 1862 aftreden. 

Op 10 juni 1868 komt Franciscus (Frans) Boerhof, geboren op 8 december 1848 te Heino, vanuit Raalte in tijdelijk dienst als smidsknecht bij smid Haverkamp. Wanneer en waarheen hij vertrekt, wordt niet vermeld. De dan nog ongehuwde Frans Boerhof keert 17 december 1879 vanuit Wijhe terug naar Okkenbroek en wordt de smid in het dorp. Op 19 mei 1881 trouwt hij met de op 5 september 1850 geboren Willemina Rozenkamp. Boerhof staat als grofsmid te boek in het bevolkingsregister van de toenmalige gemeente Diepenveen. Op 1 januari 1866 wordt Frans Boerhof voor een periode van twee jaar benoemd als buurtmeester in Okkenbroek.

BRON | Tonny Mulder en het Deventer Stadsarchief.