Skip to main content

Watervoorziening

Geschreven door: Henk Sepers

In 1962, drie jaar na de elektrificatie, maakt de bevolking van Okkenbroek zich op voor de komst van het ‘water van de weg’: de waterleiding.

19610404 Brief OB aan WLMHet heeft nogal wat voeten in aarde gehad voor men er van kon profiteren. Aan de andere kant: het oorspronkelijke genoemde jaartal van 1966 daarop heeft Okkenbroek niet hoeven te wachten.Tijdens het huisbezoek van burgemeester Crommelin in februari 1958 maakte Okkenbroeks Belang (OB) dankbaar gebruik de al jaren slepende kwestie van het ontbreken van een watervoorziening onder de aandacht te brengen. Het bestuur van OB besluit na tijden van stilte in het dossier ‘waterleiding’ op 4 april 1961 een brief aan de Overijsselse Waterleiding Mij (WLM) te sturen met de uitnodiging in Okkenbroek te komen praten over de waterverzorging in Okkenbroek en omgeving. Als een reactie uitblijft volgt op 7 juni van dat jaar een herinneringsbrief. De aanhouder wint. Nog geen week later krijg secretaris Fuchsthaller een schrijven van de Waterleiding Mij ´Overijssel´ N.V.. Zij stellen een aantal dagen voor om ´telkens des avonds om 07.30 uur´ een bespreking te houden over de watervoorziening van Okkenbroek. Na telefonisch (!) overleg kan de bijeenkomst donderdagavond 29 juni op ´Huize Okkenbroek´ worden gehouden. Namens de WLM zijn aanwezig de heren W. Akkerman en Koopman. Voor OB is het voltallige bestuur van de partij.

Super-onrendabel
Akkermans en Koopman leggen uit wat de WLM voor Okkenbroek kan betekenen en geven de verzekering dat Okkenbroek in 1966 in elk geval aan de waterleiding aangesloten is. Mogelijk kan dit eerder zijn. In oktober zal de WLM laten weten wat de plannen zijn. Dit hangt af van de rijkssubsidie. Koopman laat in die bijeenkomst weten dat het goed zou zijn als OB de ingelanden spreekt over de voorbereidingen. Fuchsthaller steekt niet onder stoelen of banken deze termijn erg lang te vinden. Er zal een ledenvergadering van OB komen waar de WLM verdere inlichtingen kan geven. Met de toezegging van de WLM op zak dat er in oktober meer duidelijkheid wordt gegeven trekt OB op 3 oktober aan de bel. “Wij verzoeken u vriendelijk ons mede te delen hoe de zaken voor Okkenbroek er voor staan.” Een reactie laat slechts 2 dagen op zich wachten. De WLM laat weten dat het werkplan 1961/1962 van het plan Super-Onrendabele Gebieden is vastgesteld. Op dit werkplan is onder meer opgenomen de voorziening van 153 percelen in het buurtschap Okkenbroek. Op 19 februari 1962 zal een deputatie van WLM aanwezig zijn op de vergadering van OB in café Visser. Er zal binnen korte tijd, zo is de verwachting, waterleiding zijn in Okkenbroek. Mogelijk zelfs nog voor 1 mei. Vier jaar lijkt te zijn gewonnen.

Doorbraak
19620219 Ledenvergadering met WLM WATER

De ledenvergadering wordt druk bezocht. Er zijn 56 leden en het volledige bestuur, met uitzondering van Rodijk, aanwezig. Drie heren van Letteles Belang zijn gekomen. Het bestuur van Nieuw-Heeten laat weten niet te kunnen. Zij hebben die avond zelf hun ledenvergadering. Namens de WLM zijn Akkerman, Koopman, Gerding en Westrik naar Okkenbroek gekomen voor wat een historische doorbraak in de watervoorziening gaat worden. Akkerman laat weten dat de verzorging van water nog dit jaar zal gebeuren en dat door de gemeenteraad van Diepenveen het plan van de WLM is aangenomen dat men verplicht is zijn huis van water te laten voorzien. Wanneer men dat niet doet, moet de bewoner toch het volle tarief betalen. Koopman geeft inzage in de tarieven waarna Gerdingh, de opzichter van de WLM nog verschillende richtlijnen geeft voor het moment dat de waterleiding een feit is. “Bij storingen steeds de WML Diepenveen opbellen. En dan niet de naam alleen noemen, maar precies het huisnummer aangeven. Als er storingen zijn die direct melden en wanneer mogelijk niet wachten tot vrijdag ’s avonds of zaterdag en zondag.” Het is sowieso een historische bijeenkomst want Fuchsthaller, sinds 1938 bewoner van Huize Okkenbroek, laat in diezelfde ledenvergadering weten zich na zoveel jaar trouwe dienst niet herkiesbaar te stellen.

Zo kreeg ook de familie Brilman van de Oosterhof (Okkenbroek 84, Oerdijk 127) in 1962 "water van de weg". Oosterhof had vroeger een pomp op de deel en eentje buiten, tussen huis en schuur. Oorspronkelijk in de open lucht want huis en schuur waren vroeger niet verbonden. Het water op Oosterhof was vanwege de ijzeroer in de grond erg ijzerhoudend, het smaakte naar roest. Als je wat water in een kopje liet staan, dan werd het binnen de kortste keren helemaal bruin. Het water was niet erg geschikt om kleding in te wassen, daarom werd in de jaren 50 een regenput gegraven. Het regenwater van het dak ging via een grindbak, om ongerechtigheid tegen te houden, de put in. Buurman Oostenenk van de Westerhof had wel goed water, bij hem zat op de plek van de pompbuis geen oer in de grond. Met de komst van de waterleiding is de put overbodig geworden. Drie jaar later was de gehele gemeente Diepenveen inclusief het landelijk gebied van leidingdrinkwater voorzien.


BRON | Archief Plaatselijk Belang Okkenbroek e.o. Ab Brilman