Skip to main content

School 1923

Geschreven door: Henk Sepers

Okkenbroek kreeg in 1923 een protestants-christelijke school. Dit ging niet zonder slag of stoot. De gemeenteraad reageerde in het begin afwijzend op een verzoek van de “Vereeniging tot stichting en instandhouding eener protestantsch-christelijke school te Okkenbroek, gemeente Diepenveen.”

Voorwerk
Schoolbestuur en personeel voor school 1923

Voordat er met de school in Okkenbroek gestart kon worden, moest eerst het nodige voorwerk worden verricht. In het eerste notulenboek van het schoolbestuur staat daarover:
Notulen der vergadering der Vereniging, gehouden op den 17 den Januari 1921, des avonds 6 uur in de catechisatiekamer der Ned. Herv. Kerk te Okkenbroek, welke gehouden werd om te komen tot oprichting eener Vereniging tot Stichting en onderhouding eener Christelijke School. Op verzoek nam de Heer J.K. Nieuwenhuis, Evangelist ter plaatse de leiding. Na gebed heette hij den aanwezigen hartelijk welkom en memoreerde hij het doel en aanleiding der vergadering. Nieuwenhuis hoopt dat in Okkenbroek een school zal komen te staan met op de gevel Prot. Chr. School. Na goedkeuring van het conceptreglement geven 35 aanwezigen zich op als lid van de vereniging. Er wordt een bestuur gekozen bestaande uit de heren J.C. Doodeheefver, F. van Voorst, G. Kloosterboer, B.J. Niemeijer, J.K. Nieuwenhuis, J.W. Stoevenbelt en J. Struik.

Zij buigen zich over vraagstukken als waar komt de school te staan, hoeveel zijn de kosten, hoeveel leerlingen zijn er nodig. Johannes Christoffel Doodeheefver (* 24 april 1864 -† 13 juli 1923), van gereformeerde huize, was voorstander van christelijk onderwijs. Niet verwonderlijk dat hij zich sterk maakte voor een christelijke school in Okkenbroek. Begin 1921 werd hij voorzitter van het oprichtingsbestuur. Helaas heeft Doodeheefver de officiële opening van de school op 1 december 1923 niet meer mogen meemaken. Voorzitter Doodeheefver en secretaris Johannes Klaas Nieuwenhuis (* 1880 - † 1962) verzochten in 1922 een bedrag van fl 25.000,00 beschikbaar te stellen voor de bouw van een school met twee lokalen voor veertig kinderen. De raad wees het verzoek, omdat het niet in het belang van de gemeente zou zijn omdat de school te veel in een uithoek van de gemeente lag, af. Ook een nieuwe poging vanuit de Nederlands hervormde gemeente ving bot. Er was een reis naar Den Haag voor nodig. Na een gesprek met minister Visser (Onderwijs) werden de bezwaren van het gemeentebestuur ongegrond verklaard. 

Meester Veurtjes

Op 15 januari 1923 stemde de gemeente Diepenveen in met stichting van een school tot heil van de streek en zeker ook de zegen van de gezinnen. Zaterdag 30 juni 1923 vond onder architectuur van de heer J. Koning uit Deventer, in het koffiehuis van de heer F. Fuijck in Okkenbroek, de aanbesteding plaats van a. het bouwen van een school van twee lokalen; en b. het bouwen van een onderwijzerswoning, waarvan de laatste inschrijvers waren: voor de massa school de firma Jansen en Peters te Deventer voor fl. 12.700,00; voor het timmerwerk door J.B. Overmars te Olst voor fl. 4.149,00; voor het metsel-, stukadoor-, en steenhouwerswerk H.A. Mulder en H.J. Huurling te Twello voor fl. 6.832; voor het schilderwerk R.H. Maaldrink te Colmschate voor fl. 368,00; voor het loodgieterswerk H.J. Balsink te Deventer voor fl. 600,00 en voor het smidswerk G.J. Boerhof te Okkenbroek voor fl. 273,70 en voor de massa woning de firma Jansen en Peters voor fl. 7.995,00; het timmer-, metsel-, steenhouwer-, stukadoor-, en smidswerken door G. Post te Wijhe voor fl. 6.610,00; het loodgieterswerk H.J. Balsink te Deventer voor fl. 300,00 en het schilder- en behangerswerk R.H. Maaldrink te Colmschate voor fl. 396,00. In amper vier maanden tijd verrezen school en meisterhuus uit de grond. Op 1 december 1923 werd de school met 52 leerlingen, feestelijk in gebruik genomen en had Okkenbroek zijn Prot. Chr. School. De heer Nieuwenhuis verrichtte de openingsplechtigheid in aanwezigheid van onder andere de burgemeester, de beide wethouders, de raadsleden Van Doorninck, Daggenvoorde, Kloosterboer en de inspecteur van het christelijk volksonderwijs en tal van belangstellenden en genodigden. Als schoolhoofd werd benoemd de heer J.W. Veurtjes uit Hoenderloo. De eerste schooljuf werd mejuffrouw H.F. de Leur uit Utrecht. 

Twintiger en dertiger jaren
Toen de school begon waren er 8 leerjaren, er was nog een zevende en achtste klas. Het schoolbestuur organiseerde activiteiten die later door de oudercommissie werden overgenomen. Om de school financieel te steunen organiseerde een bazaarcommissie en de meisjeskrans elk jaar een bazaar. In 1924 bracht dat de lieve som van fl. 200,00 op. In de jaren daarna loopt dat op tot een bedrag tussen de fl. 300,00 en fl. 400,00. Een heel bedrag voor die tijd. Inmiddels is de vrije zaterdag ingevoerd, liever de andere dagen langer les en dan de zaterdag vrij. De heer H.J. Nijkamp neemt de plaats van J. Stuik in het bestuur over. In 1926 is het leerlingaantal gestegen tot 63. Juffrouw De Leur vertrekt naar Indië. Haar opvolgster is mejuffrouw A. Berkenbosch uit Werkendam. Het gaat de school voor de wind en wordt tijdelijk een 3-mansschool, omdat er een onderwijsassistente mag worden ingezet. J. Hoogendijk uit Lettele. Als Nieuwenhuis in 1927 vertrekt naar Edam volgt de heer Pahud de Mortagnes hem op in het bestuur. Op 1 april 1929 vervalt de regeling en wordt de school in Okkenbroek weer een 2-mansschool. Veel moeite moet het bestuur doen om geld van de gemeente los te krijgen voor het plaatsen van een schoolhek. In het koffiehuis van de heer Fuijck in Okkenbroek werd op 7 februari 1930 door het bestuur van de Prot. Chr. School, onder architectuur van de heer Koning uit Deventer in het openbaar aanbesteed, het maken van een ijzeren hek bij de school. Ingeschreven werd als volg: L.J. Leijenhorst Wilp fl 460,00; Firma Speldenkamp en Alberts Deventer fl. 457,00; C.A. v.d. Beld Deventer fl 387,00; A. Langkamp Dijkerhoek fl. 385,00; J.H. Scheurer Deventer fl 379,00; G.H. te Selie Twello fl. 370,00; G.J. v.d. Vegt Okkenbroek fl. 359,50; J. Dokter Bathmen fl 328,00; G.W. Grievink Diepenveen fl. 291,00. Het werk werd aan de laagste inschrijver gegund. Na de plaatsing van het hek werd een verhard paadje aangelegd van de weg naar de school.

Meester J.H. Dijkman uit Winterswijk wordt in 1930 de nieuwe ‘bovenmeester’ als zijn voorganger, J.W. Veurtjes, vertrekt. Op een algemene ledenvergadering wordt besloten er een traditie van te maken de predikant te benoemen tot erevoorzitter van het schoolbestuur. Dominee Visser valt in 1932 die eer te deel. Een overdekte fietsenstalling werd datzelfde jaar geplaatst. Door bezuinigmaatregelen dreigen Christelijke scholen de nek omgedraaid te worden. Veel scholen moeten samengaan of worden opgeheven. Het oprichten van voetbalvereniging VESO in 1935 wordt door het schoolbestuur en dominee Visser niet in dank afgenomen. De school zal beslist geen voetbal aanschaffen en voetballen zal worden verboden!

Aangezien de Oerdijk een doorlopende verharde weg is geworden en het autoverkeer zich uitbreidt, vindt het schoolbestuur het wenselijk, dat er verkeersborden worden geplaatst, die waarschuwen dat er kinderen kunnen oversteken. De gemeente (Diepenveen) ziet het nut er nog niet van in. De heer Lensink uit Bathmen wordt in 1938 voor fl. 10,00 per maand benoemd als kwekeling van akte. Een verlichting van het werk voor de beide leerkrachten. Plannen om het kolenhok om te laten bouwen tot bestuurskamer blijken niet haalbaar door gebrek aan geld. Ook Okkenbroek moet zich voorbereiden op een eventuele oorlog. Er moesten oefeningen met leerlingen gedaan worden in het ontruimen van het schoolgebouw. In verband met de veiligheid moest worden aangeschaft: een brandblusapparaat, bijl, zaag, breekijzer, lange stalen schop, emmers, zwabber en een bak met zand. Van betonnen buizen van 1 meter doorsnede moest een schuilplaats, overdekt met zand, worden aangelegd. De oorlogsjaren breken aan, jaren waar ook de school zich doorheen moest zien te slaan.

Kleuterschool
Voor het stichten van een kleuterschool zijn 23 kinderen binnen een straal van 3 kilometer nodig. De kleuterschoolplannen blijven in 1968 rusten. Er zijn twee handtekeningen tekort. Drie jaar later komt er toch toestemming voor het stichten van een kleuterschool die op 15 februari 1972 in Ons Centrum van start gaat. Hoofdleidster is mevrouw H. de Boer-Oosterdijk. De officiële opening is de dag ervoor door de inspectrice voor het kleuteronderwijs mevrouw Bloemink. Het gaat goed met de kleuterschool. Op 25 januari 1974 wordt de eerste steen door burgemeester S. Crommelin gelegd voor een nieuw schoolgebouw. In dit jaar werd ook het uitgestelde 50-jarige bestaan van de school gevierd. Uitgesteld omdat men het wilde combineren met de opening van het nieuwe schoolgebouw. De eerste steen van de oude school is daar ingemetseld. Vandaag de dag gaat dit relikwie verscholen achter buxus en is het met het blote oog nauwelijks waarneembaar. Woensdag 21 augustus vind de officiële opening plaats. In een leegstaand lokaal van de school die inmiddels de naam Dol-Fijn heeft gekregen, wordt in 1981 de kleuterschool opgenomen.

Jubilea
Zowel bij het 40, 50, 60 als het 75-jarig bestaan van de school werd uitvoerig stilgestaan. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan werd het toneelstuk "Jansen & Jansen Makelaars" uitgevoerd. Een reünie was de kroon op het feest ter ere van driekwart eeuw school in Okkenbroek.

WereldWijzer

Vanaf 1 augustus 2014 bestaat christelijke basisschool Dol-Fijn niet meer. Door een fusie tussen Dol-Fijn en De Vlieger in Deventer is er een nieuwe school ontstaan: Interconfessionele Basisschool WereldWijzer.

De vestiging van Dol-Fijn in Okkenbroek maakt onderdeel uit van de nieuwe school en heet daarom voortaan ICB WereldWijzer Okkenbroek. Dat zal in Okkenbroek even wennen zijn, want de naam cbs Dol-Fijn is al heel veel jaren een begrip geweest in het dorp.

Toen de school in Okkenbroek in 1996 fuseerde met de Willem van Oranjeschool in Deventer is er voor gekozen om de naam Dol-Fijn te handhaven als naam voor de gefuseerde school. In 2014 is bewust gekozen voor een geheel andere naam die de doelstelling van de school uit draagt, namelijk leerlingen wereldwijzer maken.

Uit de krant van 1922

Op maandag 18 augustus, de eerste schooldag van het schooljaar 2014-2015, is het nieuwe logo van WereldWijzer onthuld. Het onderwijs op WereldWijzer Okkenbroek zal in de toekomst ingrijpend gaan veranderen. In 2015 haalt de school in Okkenbroek, net als in 1922, wederom de krant als het gaat over het toewijzen van budget voor in dit geval groot onderhoud.

Kroontjespen. Schooljeugd ervaring van Ab Brilman

BRON | In de schaduw van de stad (II), De kerk van Okkenbroek (1904-2004), 75 Jaar Christelijk Onderwijs in Okkenbroek, archief Mannie en Gerrit Holterbroek, Geschiedenis van het christelijke onderwijs te Okkenbroek (J.J. Buijs 1990), Deventer Dagblad.