Facebook logo

Lijkwagenvereniging 1955

Zoals zoveel verenigingen in het Okkenbroek vindt ook de oprichtingsvergadering van de Lijkwagenvereniging Okkenbroek en Omstreken plaats in café Visser. En wel op 14 maart 1955. Er wordt een reglement opgesteld dat in 1968 wordt gewijzigd. Net als het reglement is in de loop der jaren de naam van de vereniging aan verandering onderhevig: Begrafenisvereniging Okkenbroek en Omstreken.

NotulenboekOp de jaarvergadering van Okkenbroeks Belang op 24 februari 1955 vraagt J. Haverslag of het mogelijk is in Okkenbroek een Begrafenisfonds op te richten. J. Kloosterboer voelt meer voor een lijkkoets omdat dit niet zo duur zou worden. Er wordt een commissie van drie personen aangewezen die dit plan uit zullen werken. De commissie bestaat uit H.W. Klein Lebbink, Jan Bril en Jan Visser en gaat voortvarend te werk. Al op 14 maart 1955 vindt de oprichtingsvergadering van de Lijkwagenvereniging Okkenbroek en Omstreken plaats in café Visser. Alle 37 aanwezigen worden lid. Deze leden wordt gevraagd meer mensen te werven en zo gaat de vereniging van start met 120 leden. Op het hoogtepunt telt de club ongeveer 200 leden. De Lijkwagenvereniging Okkenbroek en Omstreken is een feit. De zeven bestuursleden van het eerste uur zijn Visser (voorzitter), Klein Lebbink (secretaris-penningmeester) en de leden M. Kleiboer, E.J. Reilink, H. Plezier, H. Rodijk en Bril. Laatst genoemde blijft uiteindelijk 20 jaar als bestuurslid in functie. Aanvankelijk worden de heren H Bouwhuis en G.J. Flierman in het bestuur gekozen. Op voorstel van Reilink bedanken zij voor de functie omdat er anders maar één persoon (Jan Bril)van Rooms Katholieke huize in het bestuur zitting heeft. Zo komt het dat Plezier en Rodijk tot het bestuur toetreden.

Een 24 artikelen tellend reglement wordt opgesteld.

  • Art 1 De vereniging stelt zich ten doel het vervoeren van lijken naar de Begraafplaatsen Okkenbroek, Lettele, Bathmen en Holten op de meest eerbiedige wijze te doen plaatsvinden.
  • Art 2 Lid der vereniging kunnen zijn gezinshoofden wonende te Okkenbroek en omstreken.
  • Art 3 Wie lid wenst te worden vervoege zich bij een der bestuursleden, bij voorkeur de penningmeester.
  • Art 8 De secretaris is belast met al het schrijfwerk en het houden en voorlezen der notulen van elke vergadering.
  • Art 24 Bij ontbinding der vereniging vervalt de opbrengst van de goederen aan de Kerk te Okkenbroek en Lettele na een evenredig deel der leden die lid van iedere kerk zijn.

Aldus opgemaakt te Okkenbroek 29 maart 1955 en gewijzigd op 1 april 1968.

Lijkwagen
Voor fl. 450,00 wordt in Rotterdam een lijkwagen gekocht. Tijdens het transport op 2 april 1955 naar Okkenbroek krijgt de transporteur een procesverbaal vanwege de hoogte van de lijkwagen. Bij stal Zonnenberg worden tuigen gekocht voor de paarden die de lijkwagen trekken. Nadat de bouw van een bergplaats achter de kerk of op de begraafplaats afketst wordt de lijkwagen bij G.J. Stoevenbelt gezet. Later wordt hiervoor achter het huis van Visser voor fl. 927,00 een schuur gebouwd. Voor het gebruik van de grond is de vereniging jaarlijks fl. 1,00 aan de Nederlands Hervormde Kerk verschuldigd. Als de buren niet kunnen rijden met de wagen dan doet Antoon Alferink dit. Het schoonhouden van de lijkwagen wordt door middel van inschrijving gedaan. Het eerste jaar melden zich twee gegadigden die voor respectievelijk fl. 150,00 en fl. 95,00 de lijkwagen schoon willen houden. Aangezien Klein Lebbink het gunstigste ‘bod’ uitbrengt wordt hem het werk gegund. Besloten wordt de lijkwagen te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en tegen brand. Ook de bergplaats wordt tegen brand en storm verzekerd bij De Holland van 1859 te Dordrecht.

Als op enig moment de bodem van de kas in zicht komt gaat het bestuur bij Jan Visser een lening van fl. 730,00 aan. Tijdens de jaarvergadering over 1957 wordt gevraagd of de mogelijkheid bestaat een lijkauto te huren met een begrafenis. Een meerderheid van de leden is hier voor en geeft het bestuur de opdracht te informeren naar de kosten hiervan. Aan de firma Olthof uit Deventer wordt het vervoer van de overledenen gegund. Begrafenissen rijden voor fl. 25,00. Transport uit Deventer fl. 20,00. Meer kilometers komt voor rekening van het sterfhuis. Het overtollige materieel van de vereniging wordt, in kavels, verkocht aan de leden. Opbrengst fl. 655,50. De penningmeester betaalt de nog openstaande schulden en stalt het bedrag dat over blijft bij de bank. Hierna gaat het de vereniging voor de wind. Zo goed dat de contributie in 1961 verlaagd wordt van fl. 2,50 naar fl. 2,00 per jaar. De contributie moet voor 1 maart van het lopende jaar worden betaalt anders komt er fl. 0,30 aan incassokosten bij. Bovendien krijgt de penningmeester vanaf nu een vergoeding van fl. 25,00 per jaar.

Rouwkamer
In oktober1967 wordt er een bestuursvergadering belegd in verband met een begrafenis die gehouden was in het onlangs in gebruik genomen dorpshuis Ons Centrum. Tijdens deze vergadering wordt besloten benodigdheden voor een rouwkamer te kopen. Deze kunnen worden gebruikt bij een opbaring van een Laatste gang Franz Fuchsthaller19710728overledene aan huis of in Ons Centrum. Zit er nog toekomst in de begrafenisvereniging is de vraag die het bestuur zichzelf stelt als in 1971 de Monuta Stichting met een verzekering voor het regelen van de hele uitvaart komt. De leden worden ingelicht over de voor- en nadelen. Enkele leden maken de overstap naar Monuta en bedankten voor de vereniging. De vereniging blijft echter wel bestaan. Het is het jaar waarin F.X.J. (Franz) Fuchsthaller († 21 juli 1971) wordt begraven. Één van de weinige begrafenissen waar foto’s van beschikbaar zijn. Drie jaar later begint Wiebe van Ens met het regelen van de begrafenissen en is het aanspreekpunt van de begrafenisvereniging. In de jaren die volgen gaat alles zo z’n gang. Aan verhoging van de contributie valt echter niet te ontkomen.

Aula
Om te kijken of er onder de leden belangstelling is om een aula te bouwen wordt in 1989 een enquête gehouden. Hierover vindt op 25 april 1989 een bijzondere leden vergadering bij café Visser plaats. Speciale genodigden zijn stichtingsbestuur Ons Centrum, Plaatselijk Belang Okkenbroek en de Kerkvoogdij. Alles in overweging nemend komt er uiteindelijk geen aula mede omdat de kosten van de bouw te hoog zijn waardoor de animo onder de leden onvoldoende is.

Eind in zicht
In 1997 kan er aanvullend worden bijverzekerd bij Twente. Veel leden doen dat. Om het werk van de penningmeester te vereenvoudigen gaat de vereniging over tot automatische incasso in 1999. In de volgende jaren liep het leden aantal terug. Deels door sterfgevallen en deels door dat er geen aanwas van nieuwe leden is. De vereniging heeft eigenlijk weinig toegevoegde waarde meer voor begrafenissen. Men doet eventueel de coördinatie van dragers tijdens de uitvaart en heeft de rouwkamerbenodigdheden in beheer. Van Ens draagt, gezien zijn leeftijd, het werk over aan H. Vriezekolk. Het besluit de vereniging op te heffen valt in 2008. Het definitieve einde van de Begrafenisvereniging Okkenbroek en Omstreken is daar als de kas leeg is. Dit zal naar verwachting nog een paar jaren duren. Bij een uitvaart krijgen de ‘rustende’ leden een bedrag uitgekeerd. Jaarvergaderingen behoren tot het verleden. Het (huidige) bestuur blijft zolang zitten om de laatste fase van de vereniging tot een goed einde te brengen.

In november 2016 is er een bedrag van € 1.152,79 in kas. Het bestuur heeft in vervolg daarop besloten om de vereniging per 1 januari 2017 formeel op te heffen. Alle verplichtingen tot die datum worden normaal uitgevoerd. Het saldo dat overblijft wordt geschonken aan de onlangs in het leven geroepen Vereniging Begraafplaats Okkenbroek. De samenwerking met uitvaartverzekering Twenthe N.V. te Enschede zal worden opgezegd. De polissen die daar zijn afgesloten lopen gewoon door. Voor een uitvaart in Okkenbroek kan de heer H. Stoevenbelt eventueel zorgen voor dragers.

Reageren? Stuur een bericht naar Henk Sepers.

BRON | Freek Kleiboer op basis van het notulenboek Lijkwagenvereniging Okkenbroek en Omstreken, notulen Okkenbroeks Belang. De foto's van de begrafenis van de heer Fuchsthaller zijn afkomstig uit het familiearchief.